Obchodné podmienky

Dodávateľ (predávajúci)

Predávajúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie spoločnosť Korela, s.r.o. Cyprichova 1, 831 54 Bratislava, IČO: 44629761, DIČ: 2022770222, IČ DPH: - , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 56921/B
Prevádzka: Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava 34

Odberateľ (kupujúci)

Kupujúcim sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba vstupujúca do obchodného vzťahu s predávajúcim na základe kúpnej zmluvy, objednávky, resp. osobitne uzavretej zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa ďalej riadia uvedenými obchodnými podmienkami.

Objednávanie tovaru

Tovar je možné objednať osobne, faxom, telefonicky, e-mailom, prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.gellibaff.sk; www.zelatina.sk

Objednávka musí obsahovať: identifikačné údaje kupujúceho (názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH) kontaktnú osobu a telefonické spojenie názov tovaru (objednávací kód) a počet objednávaných kusov požadovaný dátum dodania spôsob dodania

Objednávka je pre zmluvné strany záväzná až po jej potvrdení zo strany predávajúceho. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, príp. e-mailové (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti objednaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je záväzná pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Kupujúci sa zaväzuje riadne objednaný tovar odobrať, zaplatiť kúpnu cenu tovaru a taktiež všetkých služieb a nákladov súvisiacich s dodávkou tohto tovaru.

Cena tovaru a platobné podmienky

Ceny za tovar sú účtované podľa cenníka platného v čase objednania tovaru.

Aktuálny cenník je zverejnený na internetovej stránke www.gellibaff.sk

Tovar sa uhrádza spravidla v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo vopred zálohovou faktúrou. U stálych zákazníkov je možný odber na faktúru s dohodnutou dobou splatnosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže byť účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z nesplatenej čiastky za každý deň omeškania až do riadneho zaplatenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť predajnú cenu, ak dôjde k podstatnému zvýšeniu cien u výrobcov. O tejto zmene bude predávajúci bezodkladne kupujúceho informovať. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s navrhovaným zvýšením ceny, má právo od zmluvy odstúpiť.

V prípade objednávky tovarov, ktoré nie sú v danom množstve bežne dostupné na sklade alebo neštandardného tovaru si vyhradzujeme právo požadovať zálohovú platbu až do výšky plnej ceny objednaného tovaru vrátane DPH.

Dodanie tovaru

Tovar je možné prevziať osobne v prevádzke predávajúceho.

Dodanie objednaného tovaru je realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade, že tovar nie je možné zabezpečiť v stanovenej lehote, dohodneme si ďalší postup s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie.

Pri preberaní tovaru je nevyhnutné skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade viditeľného poškodenia, tovar nepreberte a ihneď nás kontaktujte. V takom prípade je nutné s prepravcom spísať protokol o škode. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru nezodpovedáme. Kupujúci svojím podpisom na preberacom protokole prepravnej spoločnosti potvrdzuje, že zásielku prebral v poriadku.

Mechanické poškodenie tovaru po vybalení z neporušenej škatule je nevyhnutné okamžite nahlásiť predávajúcemu a to bezodkladne po zistení tejto skutočnosti. Pri preberaní tovaru si dôkladne skontrolujte množstvo a typ tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické poškodenie tovaru nebudú akceptované.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Storno objednávky

Kupujúci ma právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, v prípade, že objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily) ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena.

V prípade, že nastane táto situácia, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do 15-tich kalendárnych dní.

Odstúpenie od zmluvy (zásielkový obchod)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade neosobného spôsobu doručenia (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho a osobné doručenie s predvedením tovaru našim pracovníkom) do 14 dní od prevzatia tovaru a to bez uvedenia dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy kontaktujte nás, že odstupujete od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a vašim číslom účtu, či adresou pre vrátenie peňazí. Ak ste tovar už obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale. Tovar nesmie byť použitý alebo neúplný. Tovar musí byť kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe. Tovar, prosíme posielajte doporučene a poistený na našu adresu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu počas cesty k nám. Tovar neposielajte na dobierku, dobierky nepreberáme. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu zaslané späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok, žiaľ, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka.

Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu prevádzky buď osobne alebo prostredníctvom pošty, či prepravnej služby na vlastné náklady. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť kópiu faktúry alebo kópiu pokladničného dokladu. Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky.

V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady spojené s vybavením takejto reklamácie. Až po uhradení týchto nákladov bude tovar vrátený kupujúcemu.

Pokiaľ ide o chybu, ktorú je možné odstrániť bude táto odstránená bezplatne najneskôr do 30 dní od prevzatia zásielky. Ak ide o chybu, ktorá sa nedá odstrániť, bude kupujúcemu tovar vymenený za nový.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke považuje predávajúci za dôverné a budú použité výlučne na spracovanie objednávok a komunikáciu medzi predávajúcim a kupujúcim. Zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Záverečné ustanovenia

Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä obchodným zákonníkom .

Ak sa niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok stane celkom alebo sčasti neplatné a/alebo neúčinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 6.4.2011

Copyright IT express, s.r.o. – všetky práva sú vyhradené. Texty a obrázky sú právne chránené. Použitie týchto materiálov z našej stránky si vyžaduje náš súhlas!!! Porušenie autorských práv budeme riešiť prostredníctvom právnika! Ak nie je uvedené inak, sú všetky značky v internetovom obchode chránené príslušnými zákonmi. internetový obchod je pripravovaný s najväčšou pozornosťou, napriek tomu nemôžeme ručiť za bezchybnosť a presnosť obsiahnutých informácií. Vyhradzujeme si právo meniť obsah internetového obchodu kedykoľvek, podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia.